bg_edit 01
bg_edit 03_02
bg_edit 03_03

icon-logo รายการที่ไม่รวมในราคาค่าก่อสร้าง

 1. งานปรับสภาพที่ดินก่อนทำการปลูกสร้าง เช่น งานรื้อถอน งานถมดิน งานปรับพื้นที่ให้เรียบร้อยพร้อมทำก่อสร้าง ฯลฯ
 2. ค่าเช่าสถานที่ กรณีที่ไม่สามารถกองวัสดุ หรือสร้างที่พักคนงานได้
 3. ค่าผ่านทางถนน หรือที่ส่วนบุคคล ค่าประกันความเสียหาย และค่าเสื่อมสภาพหมู่บ้าน ค่าสาธารณูปโภคภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง
 4. ค่าธรรมเนียม เงินประกันมิเตอร์ ค่ามิเตอร์ และค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า-น้ำประปาชั่วคราว และถาวร (กรณีในนามของท่าน)
 5. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาน้ำประปา และไฟฟ้า กรณีที่อยู่นอกเขตการให้บริการของการไฟฟ้าฯ และการประปาฯ
 6. ท่อเมนประปาจาท่อเมนประปาสาธารณะถึงหน้าที่ดิน หรืองานวางท่อตลอดถนน ถึงสถานที่ปลูกสร้าง (การประปา ฯ เป็นผู้ดำเนินการ)
 7. งานปักเสาไฟฟ้า หรือพาดสายไฟ ถึงสถานที่ปลูกสร้าง ( การไฟฟ้าฯ เป็นผู้ดำเนินการ )
 8. เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำอุ่น-น้ำร้อน พัดลมดูดอากาศ พัดลมเพดาน ฯลฯ
 9. งานเคาน์เตอร์ห้องครัว และเครื่องใช้ในครัว เช่น เตาแก๊ส-เตาไฟฟ้า เครื่องดูดควัน อ่างล้างจาน เครื่องกรองน้ำ ฯลฯ
 10. อุปกรณ์รับสัญญาณ เช่น เสารับสัญญาณโทรทัศน์ โทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร เครื่องควบคุมไร้สายต่าง ๆ และเคเบิลทีวี ฯลฯ
 11. งานถนน สายเมนไฟฟ้า ท่อเมนประปา และท่อระบายน้ำภายนอก ส่วนที่เกิดจากที่ระบุ
 12. การแสดงแนวเขต เช่น งานรั้ว และงานประตูรั้ว
 13. งานจัดสวน และงานตกแต่งภายใน เช่น เฟอร์นิเจอร์ ม่าน งานมุ้งลวด เหล็กดัด ฯลฯ
 14. งานสระน้ำ สระว่ายน้ำ และบ่อน้ำ
 15. กรณีที่ต้องใช้เสาเข็มเจาะ บริษัทฯ จะพิจารณาความจำเป็นตามสภาพที่ดินที่จะปลูกสร้าง

หมายเหตุ
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ข้างต้นได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

WordPress Video Lightbox