logo

เปิดบ้าน Householder

บ้านมิได้เป็นเพียงที่อยู่อาศัย ทว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่อันสำคัญยิ่ง “บ้าน” เป็นที่พักกาย พักใจ และเป็นศูนย์รวมความรักความอบอุ่นของสมาชิกในครอบครัวตลอดชีวิต การปลูกสร้างบ้านสักหลังจึงต้องอาศัยความพิถีพิถันและความเอาใจใส่อย่างถึงที่สุดเพื่อให้ภายใต้หลังคานี้เป็นหลักพักพิงที่มั่นคงและอยู่สบาย ตรงใจผู้อาศัย Hoseholder ถือกำเนิดขึ้นมาด้วยความเข้าใจเป็นอย่างดีว่า การสร้างบ้านคือ การสร้างฝัน หลักการทำงานของเราจึงตั้งอยู่บนเจตนารมณ์ที่จะสร้างบ้านเปี่ยมคุณภาพให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด ด้วยการทำงานของทีมที่มีประสบการณ์ยาวนานและความชำนาญเฉพาะด้าน ซึ่งพร้อมให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกทุกขั้นตอน ครบวงจรการสร้างบ้าน เพื่อให้ “บ้าน” เติมเต็มฝัน…ที่คุณสัมผัสได้ คุณสุดเขต ดีไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฮ้าส์โฮลเดอร์ จำกัด
Hotline: 081-984-4199
Tel : 0 2965 6363

การชำระเงิน

Householder > การชำระเงิน

การชำระเงิน

บ้านชั้นเดี่ยว ( 7 งวด )

งวดที่
งานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
ชำระเงิน
1
ชำระในวันทำสัญญา (หักเงินจอง)
15%
2
วางผัง, ตอกเสาเข็ม, ฐานราก, คานรับพื้นชั้นล่าง, เสารับคานหลังคา
15%
3
วางแผ่นพื้น, และพื้นหล่อในที่,คานรับหลังคา
15%
4
โครงหลังคา, มุงหลังคาส่วนบน
15%
5
ก่ออิฐ-ตั้งวงกบ, เดินท่อประปา-ท่อน้ำทิ้งภายใน
15%
6
ฉาบปูน, บุวัสดุผิวผนัง, ติดตั้งบานหน้าต่าง, เดินสายไฟฟ้า, ฝ้าเพดาน
15%
7
ติดตั้งบันได, วัสดุผิดพื้น, ติดตั้งประตู, ดวงโคม, สุขภัณฑ์, ทาสี, ถนน-ซักล้าง,เก็บงาน
10%
รวม
100%

บ้านสองชั้น ( 7 งวด )

งวดที่
งานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
ชำระเงิน
1
ชำระในวันทำสัญญา (หักเงินจอง)
15%
2
วางผัง, ตอกเสาเข็ม, ฐานราก, คานรับพื้นชั้นล่าง, เสารับคานชั้นสอง
15%
3
คานรับพื้นชั้นสอง, เสารับคานหลังคา, วางแผ่นพื้นและพื้นหล่อในที่
15%
4
คานหลังคา, โครงหลังคา, มุงหลังคาส่วนบน
15%
5
ก่ออิฐ-ตั้งวงกบ, เดินท่อประปา-ท่อน้ำทิ้งภายใน
15%
6
ฉาบปูน, บุวัสดุผิวผนัง, ติดตั้งบานหน้าต่าง, เดินสายไฟฟ้า, ฝ้าเพดาน
15%
7
ติดตั้งบันได, วัสดุผิดพื้น, ติดตั้งประตู, ดวงโคม, สุขภัณฑ์, ทาสี, ถนน-ซักล้าง,เก็บงาน
10%
รวม
100%

บ้านสามชั้น ( 8 งวด )

งวดที่
งานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
ชำระเงิน
1
ชำระในวันทำสัญญา (หักเงินจอง)
15%
2
วางผัง, ตอกเสาเข็ม, ฐานราก, คานรับพื้นชั้นล่าง, เสารับคานชั้นสอง
15%
3
คานรับพื้นชั้นสอง, เสารับคานชั้นสาม, วางแผ่นพื้นและพื้นหล่อชั้นสอง
15%
4
คานรับพื้นชั้นสาม, เสารับคานหลังคา, วางแผ่นพื้นและพื้นหล่อในชั้นล่าง-ชั้นสาม
15%
5
คานหลังคา, โครงหลังคา, มุงหลังคาส่วนบน
10%
6
ก่ออิฐ-ตั้งวงกบ, เดินท่อประปา-ท่อน้ำทิ้งภายใน
10%
7
ฉาบปูน, บุวัสดุผิวผนัง, ติดตั้งบานหน้าต่าง, เดินสายไฟฟ้า, ฝ้าเพดาน
10%
8
ติดตั้งบันได, วัสดุผิวพื้น, ติดตั้งประตู, ดวงโคม, สุขภัณฑ์, ทาสี, ถนน-ซักล้าง,เก็บงาน
10%
รวม
100%

 

หมายเหตุ

1.กรณีบ้านที่ใช้เสาเข็มเจาะ ระยะเวลาการก่อสร้างจะเพิ่มขึ้นอีก 1 เดือน
2.บริษัทฯ สงวนลิขสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการก่อสร้างตามความเหมาะสม
3.บริษัทฯ สงวนลิขสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการ งานที่ดำเนินแล้วเสร็จ และการชำระเงิน ตามความเหมาะสม