logo

เปิดบ้าน Householder

บ้านมิได้เป็นเพียงที่อยู่อาศัย ทว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่อันสำคัญยิ่ง “บ้าน” เป็นที่พักกาย พักใจ และเป็นศูนย์รวมความรักความอบอุ่นของสมาชิกในครอบครัวตลอดชีวิต การปลูกสร้างบ้านสักหลังจึงต้องอาศัยความพิถีพิถันและความเอาใจใส่อย่างถึงที่สุดเพื่อให้ภายใต้หลังคานี้เป็นหลักพักพิงที่มั่นคงและอยู่สบาย ตรงใจผู้อาศัย Hoseholder ถือกำเนิดขึ้นมาด้วยความเข้าใจเป็นอย่างดีว่า การสร้างบ้านคือ การสร้างฝัน หลักการทำงานของเราจึงตั้งอยู่บนเจตนารมณ์ที่จะสร้างบ้านเปี่ยมคุณภาพให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด ด้วยการทำงานของทีมที่มีประสบการณ์ยาวนานและความชำนาญเฉพาะด้าน ซึ่งพร้อมให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกทุกขั้นตอน ครบวงจรการสร้างบ้าน เพื่อให้ “บ้าน” เติมเต็มฝัน…ที่คุณสัมผัสได้ คุณสุดเขต ดีไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฮ้าส์โฮลเดอร์ จำกัด
Hotline: 081-984-4199
Tel : 0 2965 6363

การบริการทั่วไป

Householder > การบริการทั่วไป

การบริการทั่วไป

การบริการ
ค่าดำเนินการ
ค่าธรรมเนียม
1. การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
ฟรี
ฟรี
2. การขอเลขที่บ้าน (กรณีที่มีเลขที่บ้านเดิมให้ใช้เลขที่บ้านเดิม)
ฟรี
ฟรี
3. การขอติดตั้งมิเตอร์ประปาชั่วคราว (ในนามของบริษัท เฮ้าส์โฮลเดอร์ จำกัด)
– ท่านเป็นผู้ชำระค่าติดตั้งตามที่ประปาฯ เรียกเก็บทั้งหมด
– บริษัทฯ เป็นผู้ชำระค่าใช้ประปาในระหว่างการก่อสร้าง
ฟรี
ฟรี
4. การขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว (ในนามของบริษัท เฮ้าส์โฮลเดอร์ จำกัด)
– ท่านเป็นผู้ชำระค่าติดตั้งตามที่การไฟฟ้าฯ เรียกเก็บทั้งหมด
– บริษัทฯ เป็นผู้ชำระค่าใช้ไฟฟ้าในระหว่างการก่อสร้าง
ฟรี
ฟรี
5. การขอติดตั้งมิเตอร์ประปาถาวร ขนาด 3/4”
– ท่านเป็นผู้ชำระค่าติดตั้งตามที่การประปาฯเรียกเก็บทั้งหมด
ฟรี
~600
6. การขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าถาวร
– ขนาด 15 (45) แอมป์แปร์ 1 เฟส 2 สาย (M-TYPE)
– ขนาด 30 (100) แอมป์แปร์ 1 เฟส 2 สาย (S,E-TYPE)
– ขนาด 50 (450) แอมป์แปร์ 3 เฟส 4 สาย
– ท่านเป็นผู้ชำระค่าติดตั้งตามที่การไฟฟ้าฯเรียกเก็บทั้งหมด
ฟรี
~6,550
~13,650
~38,900
7. การขอติดตั้งโทรศัพท์ บริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการยื่นคำขอใช้โทรศัพท์ในนามของท่าน โดยท่านเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายตามอัตราที่ผู้ให้บริการกำหนด
8. การขอสินเชื่อที่อยู่อาศัย บริการติดต่อประสานงานกับสถาบันการเงิน กรณีที่ท่านต้องการขอสินเชื่อเพื่อก่อสร้างกับบริษัทฯ
9. การเปลี่ยนแปลงแบบ และวัสดุก่อสร้าง ทั้งก่อนและระหว่างการก่อสร้าง ตามขอบเขตที่บริษัทฯ กำหนด ในราคายุติธรรม
10. บริการแนะนำการเลือกวัสดุ ในแต่ละช่วงเวลาการก่อสร้าง

  1. สีกระเบื้องหลังคา
  2. วัสดุผิวพื้นกระเบื้อง , ปาร์เกต์ , หินอ่อน และหินแกรนิต และให้คำปรึกษาการจัดลายปูกระเบื้องห้องน้ำโดยสถาปนิก
  3. สุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ
  4. ลายการปูปาร์เกต์
  5. ลายบานประตูดอร์ริค
  6. ลายเสาบันได , ลูกกรงบันได , ราวบันได และบัวเชิงผนัง
  7. ดวงโคม และอุปกรณ์ประกอบดวงโคม
  8. สีทาบ้าน
11. สรุปแบบก่อนทำงาน ตำแหน่งติดตั้งสวิตซ์-เต้ารับต่างๆ, ดวงโคม, อุปกรณ์ไฟฟ้า, ปั้มน้ำ-แท็งก์น้ำ,
รูปแบบการปูกระเบื้อง-หินแกรนิต ฯลฯ
12. แจ้งผลความก้าวหน้างานก่อนสร้างเพื่อทราบผลงาน และการดำเนินการในแต่ละงวดงานที่แล้วเสร็จ
13. อื่นๆ ให้คำปรึกษาแนะนำตลอดไป สำหรับการต่อเติม และการขยายในอนาคต

หมายเหตุ

1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นราคาโดยประมาณเท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายจริง บริษัทฯ จะคืนเงิน ฟรือเรียกเก็บเพิ่มตามที่การไฟฟ้าฯหรือการประปาฯ เรียกเก็บ (ตามใบเสร็จรับเงิน)
2. ค่าธรรมเนียมการขอมิเตอร์ไฟฟ้า-ประปา ได้แก่ เงินประกันการใช้ไปไฟฟ้า-ประปา, ค่ามิเตอร์และค่าติดตั้ง
3. กรณีที่ท่านต้องการเปลี่ยนแปลงขนาดมิเตอร์จากมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบในขั้นตอนการจัดทำแบบเพื่อจัดเตรียมสายเมนไฟฟ้าให้พอดีกับขนาดมิเตอร์
4. กรณีมีการย้ายตำแหน่งมิเตอร์ไฟฟ้า-ประปา จากตำแหน่งที่ติดตั้งไว้ท่านเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
5. การบริการติดต่อหน่วยงานราชการทั้งหมด บริษัทฯ รับดำเนินการแทนท่าน มิใช่เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา