logo

เปิดบ้าน Householder

บ้านมิได้เป็นเพียงที่อยู่อาศัย ทว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่อันสำคัญยิ่ง “บ้าน” เป็นที่พักกาย พักใจ และเป็นศูนย์รวมความรักความอบอุ่นของสมาชิกในครอบครัวตลอดชีวิต การปลูกสร้างบ้านสักหลังจึงต้องอาศัยความพิถีพิถันและความเอาใจใส่อย่างถึงที่สุดเพื่อให้ภายใต้หลังคานี้เป็นหลักพักพิงที่มั่นคงและอยู่สบาย ตรงใจผู้อาศัย Hoseholder ถือกำเนิดขึ้นมาด้วยความเข้าใจเป็นอย่างดีว่า การสร้างบ้านคือ การสร้างฝัน หลักการทำงานของเราจึงตั้งอยู่บนเจตนารมณ์ที่จะสร้างบ้านเปี่ยมคุณภาพให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด ด้วยการทำงานของทีมที่มีประสบการณ์ยาวนานและความชำนาญเฉพาะด้าน ซึ่งพร้อมให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกทุกขั้นตอน ครบวงจรการสร้างบ้าน เพื่อให้ “บ้าน” เติมเต็มฝัน…ที่คุณสัมผัสได้ คุณสุดเขต ดีไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฮ้าส์โฮลเดอร์ จำกัด
Hotline: 081-984-4199
Tel : 0 2965 6363

การมัดจำสั่งดำเนินการจัดทำแบบ

Householder > การมัดจำสั่งดำเนินการจัดทำแบบ

การมัดจำสั่งดำเนินการจัดทำแบบก่อสร้าง

เมื่อท่านพิจารณา และตัดสินใจการสร้างบ้านกับบริษัทฯ ท่านจะต้องชำระมัดจำค่าก่อสร้าง เพื่อให้บริษัทฯดำเนินการจัดทำแบบก่อสร้าง (ทั้งชุด) และดำเนินการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารกับหน่วยงานราชการ โดยบริษัทฯ คิดค่ามัดจำ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

เงินค่ามัดจำเป็นส่วนหนึ่งของค่าก่อสร้างที่ตกลงกัน เมื่อนำค่าก่อสร้างหักจากเงินมัดจำแล้ว ส่วนที่คงเหลือจะนำไปแบ่งเป็นงวดการชำระเงินในสัญญา


หมายเหตุ

เงินมัดจำดังกล่าวถือเป็นเงินส่วนหนึ่งของค่าก่อสร้าง และใช้เฉพาะแบบบ้าน Householder และแบบบ้าน News House

ข้อมูลเพิ่มเติมในการจัดทำแบบ
 1. ตำแหน่งมิเตอร์ไฟฟ้า
 2. ตำแหน่งมิเตอร์ประปา
 3. ตำแหน่งถังเก็บน้ำ
 4. รูปแบบถนน
 5. แนวท่อระบายน้ำ
 6. ตำแหน่งอาคาร
เอกสารที่ใช้ในการมัดจำ
 1. สำเนาโฉนดที่ดินขนาดเท่าจริงทุกหน้า
 2. สำเนาบัตรประชาชน เจ้าของที่ดิน, ผู้ขออนุญาต
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน เจ้าของที่ดิน, ผู้ขออนุญาต
 4. สำเนาใบเสร็จเสียภาษีที่ดินบำรุงท้องที่ปีล่าสุด (ถ้ามี)
 5. ใบยินยอมให้ปลูกสร้างบ้านบนที่ดิน ในกรณีที่ที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ชื่อผู้อื่น พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงลายมือชื่อ รับรองสำเนาทุกหน้า

 

หมายเหตุ
เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการขออนุญาตปลูกสร้าง และบ้านเลขที่, ขอประปา, ขอไฟฟ้า บริษัทฯ เป็นผู้จัดเตรียมให้