logo

เปิดบ้าน Householder

บ้านมิได้เป็นเพียงที่อยู่อาศัย ทว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่อันสำคัญยิ่ง “บ้าน” เป็นที่พักกาย พักใจ และเป็นศูนย์รวมความรักความอบอุ่นของสมาชิกในครอบครัวตลอดชีวิต การปลูกสร้างบ้านสักหลังจึงต้องอาศัยความพิถีพิถันและความเอาใจใส่อย่างถึงที่สุดเพื่อให้ภายใต้หลังคานี้เป็นหลักพักพิงที่มั่นคงและอยู่สบาย ตรงใจผู้อาศัย Hoseholder ถือกำเนิดขึ้นมาด้วยความเข้าใจเป็นอย่างดีว่า การสร้างบ้านคือ การสร้างฝัน หลักการทำงานของเราจึงตั้งอยู่บนเจตนารมณ์ที่จะสร้างบ้านเปี่ยมคุณภาพให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด ด้วยการทำงานของทีมที่มีประสบการณ์ยาวนานและความชำนาญเฉพาะด้าน ซึ่งพร้อมให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกทุกขั้นตอน ครบวงจรการสร้างบ้าน เพื่อให้ “บ้าน” เติมเต็มฝัน…ที่คุณสัมผัสได้ คุณสุดเขต ดีไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฮ้าส์โฮลเดอร์ จำกัด
Hotline: 081-984-4199
Tel : 0 2965 6363

ที่ดินและสถานที่ปลูกสร้าง

Householder > หลักเกณฑ์การรับสร้างบ้าน > ที่ดินและสถานที่ปลูกสร้าง

หลักเกณฑ์รับสร้างบ้านบนที่ดินเปล่า ที่ดินเป็นของตัวเอง

■ ที่ดินต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของท่าน หากมิใช่ของท่าน หรือที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมระหว่างท่านกับบุคคลอื่นต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดิน หรือเจ้าของร่วมรายการอื่น อนุญาตให้ท่านปลูกสร้างบ้านพักอาศัยลงในที่ดินนั้นได้

 

■ ที่ดินที่จะปลูกสร้างบ้านอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือปริมณฑล หากอยู่นอกดังกล่าวบริษัทฯ ขอรับพิจารณาเป็นกรณีไปโดยเพิ่มค่าขนส่งตามความเป็นจริง

 

■ การเข้าถึงที่ปลูกสร้างต้องสะดวกในการขนส่งวัสดุก่อสร้างโดยรถบรรทุก 6 ล้อ กรณีที่มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าผ่านทาง ค่าถมดินทำทางเข้าหรือเงินประกันหมู่บ้าน ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมในค่าจ้างตามสัญญาก่อสร้าง

 

■ บริเวณหน้าที่ดินต้องมีสายเมนไฟฟ้า , ท่อเมนประปา และท่อระบายน้ำสาธารณะผ่านเพื่อความสะดวกในการก่อสร้าง กรณีที่ไม่มีท่อระบายน้ำสาธารณะ บริษัทฯจะดำเนินการจัดทำบ่อซึมน้ำบริเวณภายในมุมที่ดินด้านหน้าให้กับท่าน

 

■ ที่ดินของท่านต้องได้รับการถมดิน , ปรับระดับ , ถางหญ้า , ตัดต้นไม้ หรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิมให้เรียบร้อยก่อนก่อสร้าง ทั้งนี้ท่านจะต้องแจ้งระดับที่ดินที่ต้องการถมให้บริษัทฯ ทราบก่อนทำการออกแบบ

 

■ ที่ดินของท่านต้องมีขนาดเพียงพอให้สามารถสร้างบ้านได้ถูกต้องตามเทศบัญญัติ